محصولات داروهای وارداتی CTCBIO INC

  CTCBIO INC  

داروهای وارداتی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
CTCZYME CTCZYME پودر مخلوط در دان
اکت™ انروفلوکساسین سدیم ۱۰% پودر مخلوط در دان
اکسنت® اکسنت® سفتیوفور سدیم تزریقی
پوستین- سی® پوستین- سی® محلول خوراکی