محصولات داروهای وارداتی نوربروک | NorBrook

  نوربروک | NorBrook  

داروهای وارداتی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
آلامایسین طولانی اثر ۲۰۰ آلامایسین طولانی اثر ۲۰۰ محلول استریل تزریقی
آلامایسین طولانی اثر ۳۰۰ آلامایسین طولانی اثر ۳۰۰ محلول استریل تزریقی
بتاموکس طولانی اثر بتاموکس طولانی اثر سوسپانسیون
بواکلوکس دی سی اکسترا بواکلوکس دی سی اکسترا سوسپانسیون
مولتي جكت آي.ام.ام مولتي جكت آي.ام.ام سوسپانسیون
مولتی ویتامین مولتی ویتامین محلول استریل تزریقی
نورودین ۲۴ نورودین ۲۴ محلول استریل تزریقی
هگزاسول طولانی اثر هگزاسول طولانی اثر محلول استریل تزریقی
پن استرپ پن استرپ سوسپانسیون
کلسی جکت ۴۰ سی ام کلسی جکت ۴۰ سی ام محلول استریل تزریقی