محصولات داروهای وارداتی زوئتیس | Zoetis

  زوئتیس | Zoetis  

داروهای وارداتی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
آلفامیون® آلفامیون® پودر مخلوط در دان
اسپکترا مست® دی سی اسپکترا مست® دی سی سوسپانسیون
اسپکترامست® ال سی اسپکترامست® ال سی سوسپانسیون
بورساپلکس بورساپلکس محلول استریل تزریقی
بورسین® - ۲ بورسین® - ۲ محلول استریل تزریقی
تترادلتا® تترادلتا® سوسپانسیون
ترامایسین® طولانی اثر ترامایسین® طولانی اثر محلول استریل تزریقی
درکسین درکسین محلول استریل تزریقی
دوفالیت دوفالیت محلول استریل تزریقی
دکوکس دکوکینات ۶% پودر مخلوط در دان
سایکوستات سایکوستات پودر مخلوط در دان
اکسنل® ۱ گرمی سفتیوفور سدیم سفتیوفور سدیم تزریقی
اکسنل® آر تی یو سفتیوفور هیدروکلراید سوسپانسیون
سیدر سیدر وسایل آزادکننده هورمون
سیدر گوسفند و بز سیدر گوسفند و بز وسایل آزادکننده هورمون
آواتک لازالوسید ۱۵% پودر مخلوط در دان
لوتالایز® لوتالایز® محلول استریل تزریقی
واکسن ونگارد® پلاس ۵ ال ۴ واکسن ونگارد® پلاس ۵ ال ۴ محلول استریل تزریقی
آلبا درای پلاس® پنی سیلین جی پروکائین و نووبیوسین سدیم سوسپانسیون