محصولات ضد عفونی کننده ها ضد عفونی کننده ها

  ضد عفونی کننده ها  

ضد عفونی کننده ها

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
آکوا برونوگارد برونوپول ۵۰% محلول ضدعفونی کننده
آکوا جی.بی ۱۰۰ بنزالکونیم کلراید + گلوتارآلدئید محلول ضدعفونی کننده
بنزالکونیوم کلراید۲۰% بنزالکونیوم کلراید۲۰% محلول ضدعفونی کننده
آکوا دزوپلاس رویان دي دسيل دي متيل آمونيوم كلرايد + گلوتارآلدئيد + فرمالدئيد + بنزالكونيوم كلرايد محلول ضدعفونی کننده
دپا پلاس دي دسيل دي متيل آمونيوم كلرايد + گلوتارآلدئيد + فرمالدئيد + گلي اكسال + ايزوپروپيل الكل محلول ضدعفونی کننده
ستری وت سی ستریماید+کلرهگزیدین محلول ضدعفونی کننده
فارم واش نانیونیک دترجنت محلول ضدعفونی کننده
ویرکومیکس اس پتاسیم مونو پرسولفات محلول ضدعفونی کننده
آکواپرسی ساید پراستیک اسید و هیدروژن پراکساید محلول ضدعفونی کننده
رویان آکوا سانوسیل پراکسید هیدروژن ۵۰% + نقره ۰.۰۵% محلول ضدعفونی کننده
فاموداین ۳۰% رویان پویدن آیدان ۳۰% محلول ضدعفونی کننده
پویدون آیداین ۱۰% رویان پویدون آیداین ۱۰% ( حاوی ۱۰% ید فعال ) محلول ضدعفونی کننده
رویان آکوا تیت دیپ ۳% پویدون آیدون ۳% محلول ضدعفونی کننده
بلو دیپ کلرهگزیدین ۵% + تیت دیپ محلول ضدعفونی کننده
آکوا تی اچ مکس گلوتار آلدئید با نمک های آمونیوم چهار ظرفیتی محلول ضدعفونی کننده
رویان آکوا جی پی سی ۱۰ گلوتارآلدئید + ترکیب آمونیوم چهار ظرفیتی + اسید فسفریک محلول ضدعفونی کننده