محصولات دارو های آبزیان آنتی بیوتیک ها

  آنتی بیوتیک ها  

دارو های آبزیان

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
روتت ۱۰۰ اکسی تتراسایکلین ۱۰۰% پودر قابل حل در آب
فیش فلورال ۵۰ فلورفنیکل ۵۰% پودر قابل حل در آب