محصولات دارو های دام خانگی ضد کوکسیدیوز ها

  ضد کوکسیدیوز ها  

دارو های دام خانگی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
کوکسیدین سولفاکینوکسالین+دیلوریدین محلول خوراکی