محصولات دارو های دام خانگی متفرقه

  متفرقه  

دارو های دام خانگی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
مکسی دایجسشن منبوتون محلول استریل تزریقی
پارافین خوراکی پارافین محلول خوراکی
کلر فنیرآمین کلرفنیرآمین مالئات محلول استریل تزریقی