محصولات دارو های دام خانگی ویتامین ها

  ویتامین ها  

دارو های دام خانگی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
آ، د۳، ای،سی رویان آ، د۳، ای،سی رویان محلول استریل تزریقی
ب کمپلکس ب کمپلکس محلول خوراکی
کوباجکت فسفر آلی + ویتامین B۱۲ محلول استریل تزریقی
لیپوجکت ویتامین آ. د۳. ای محلول استریل تزریقی
ب کوجکت ویتامین ب کمپلکس محلول استریل تزریقی