محصولات دارو های دام خانگی هورمون ها

  هورمون ها  

دارو های دام خانگی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
اکسی توسین رویان ® اکسی توسین محلول استریل تزریقی
بوسوگوناد® بوسرلین استات محلول استریل تزریقی