محصولات دارو های دام خانگی ضد التهاب

  ضد التهاب  

دارو های دام خانگی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
تولفاجکت تولفنامیک اسید محلول استریل تزریقی
دگزاوت دگزامتازون محلول استریل تزریقی
فلومکس ام فلونیکسین مگلوماین محلول استریل تزریقی
متاژین متامیزول سدیم محلول استریل تزریقی
ملوکسی مکس رویان ملوکسیکام محلول استریل تزریقی