محصولات دارو های دام خانگی ضد انگل ها

  ضد انگل ها  

دارو های دام خانگی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
آیور وان رویان آیورمکتین محلول استریل تزریقی
ایمیدوکارب دی پروپیونات ایمیدوکارب دی پروپیونات محلول استریل تزریقی
دیمینازن استوریت دیمینازن استوریت محلول استریل تزریقی
فنبندازول ۲.۵% فنبندازول ۲.۵% سوسپانسیون خوراکی