محصولات داروهای دام بزرگ هورمون ها

  هورمون ها  

داروهای دام بزرگ

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
اکسی توسین رویان ® اکسی توسین محلول استریل تزریقی
بوسوگوناد® بوسرلین استات محلول استریل تزریقی
دی-کلو پی جی دی-کلوپروستنول سدیم محلول استریل تزریقی
زد-دینو پی جی دینوپروست ترومتامین محلول استریل تزریقی
کلو پی جی کلوپروستنول سدیم محلول استریل تزریقی
رینوگوناد گنادورلین محلول استریل تزریقی