محصولات داروهای دام بزرگ ضد انگل ها

  ضد انگل ها  

داروهای دام بزرگ

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
آلبندازول ۲/۵ % رویان آلبندازول ۲/۵ % سوسپانسیون خوراکی
آیور وان رویان آیورمکتین محلول استریل تزریقی
آلبندازل + کبالت + سلنیوم البندازل + کبالت + سلنیوم سوسپانسیون خوراکی
ایمیدوکارب دی پروپیونات ایمیدوکارب دی پروپیونات محلول استریل تزریقی
بوپاجکت بوپارواکن ۵% محلول استریل تزریقی
دیمینازن استوریت رویان دیمینازن استوریت محلول استریل تزریقی
زد-آلبندازول ۲/۵% رویان زد-آلبندازول ۲/۵%رویان سوسپانسیون خوراکی
زد-آلبندازول+کبالت+سلنیوم زد-آلبندازول+کبالت+سلنیوم سوسپانسیون خوراکی
فنبندازول ۲.۵% فنبندازول ۲.۵% سوسپانسیون خوراکی
لوامیزول + تریکلابندازول ۸/۷۵% رویان لوامیزول + تریکلابندازول ۸/۷۵% سوسپانسیون خوراکی
لوامیزول ۷/۵% لوامیزول ۷/۵% محلول خوراکی
کلونیل کلوزانتل + مبندازول سوسپانسیون خوراکی
کلوزانتل ۵ % رویان کلوزانتل ۵ % سوسپانسیون خوراکی