محصولات داروهای دام بزرگ آنتی بیوتیک ها

  آنتی بیوتیک ها  

داروهای دام بزرگ

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
آپرامکس آپرامایسین ۲۰% محلول استریل تزریقی
اریتروجکت اریترومایسین ۱۰% محلول استریل تزریقی
انروفلوکساسین ۱۰% انروفلوکساسین ۱۰% محلول استریل تزریقی
انروفلوکساسین ۵% رویان انروفلوکساسین ۵% محلول استریل تزریقی
اکسی جکت ۱۰% اکسی تتراسایکلین ۱۰% محلول استریل تزریقی
زد-اکسی جکت ۲۰% طولانی اثر اکسی تتراسایکلین ۲۰% طولانی اثر محلول استریل تزریقی
اکسی جکت ۲۰% ال ای اکسی تتراسایکلین ۲۰% طولانی اثر محلول استریل تزریقی
اکسی جکت ۵% اکسی تتراسایکلین ۵٪ محلول استریل تزریقی
تایلومکس ۲۰ تایلوزین ۲۰% محلول استریل تزریقی
تایلومکس۵ رویان تایلوزین ۵% محلول استریل تزریقی
تیل موجکت تیل مایکوزین ۳۰% محلول استریل تزریقی
جنتامکس جنتامایسین ۵% محلول استریل تزریقی
داکسی جکت داکسی سایکلین ۱۰% محلول استریل تزریقی
سولفاوت سولفاديميدين سديم ۳۳/۳ % محلول خوراکی
سولفاجکت سولفادیازین ۲۰% + تریمتوپریم ۴% رویان محلول استریل تزریقی
فلورفلوجکت فلورفنیکل + فلونیکسین مگلوماین محلول استریل تزریقی
فلوجکت فلورفنیکل ۳۰% محلول استریل تزریقی
هگزاجکت ۱۰ فلونیکسین مگلوماین + اکسی تتراسایکلین محلول استریل تزریقی
مگا کولی كليستين (سولفات) ۴/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی محلول خوراکی
لینکوجکت اس لینکومایسین ۵% + اسپکتینومایسین ۱۰% محلول استریل تزریقی
زد-لینکوجکت اس لینکومایسین ۵% + اسپکتینومایسین ۱۰% محلول استریل تزریقی
ماربوجکت ماربوفلوکساسین ۱۰% محلول استریل تزریقی
نئومکس ۲۰ رویان نئومایسین ۲۰ % محلول خوراکی
نئومایسین ۲۰% رویان نئومایسین ۲۰% پودر قابل حل در آب
کلی استاپ ۱۰ رویان کلیستین (سولفات) ۰۰۰/۰۰۰/۲ واحد بین المللی محلول خوراکی
کلی استاپ ۱۰ رویان (پمپ) کلیستین (سولفات) ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ واحد بین المللی محلول خوراکی
کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) محلول خوراکی
کلی میکسین ۳ کلیستین سولفات ۳/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی پودر قابل حل در آب