محصولات داروهای دام بزرگ ضد کوکسیدیوز ها

  ضد کوکسیدیوز ها  

داروهای دام بزرگ

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
کوکسیدین سولفاکینوکسالین+دیلوریدین محلول خوراکی