محصولات داروهای طیور آنزیم های خوراکی

  آنزیم های خوراکی  

داروهای طیور

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
فیتاز ۱۰۰۰ فیتاز ۱۰۰۰ پودر مخلوط در دان
فیتاز ۵۰۰۰ فیتاز ۵۰۰۰ پودر مخلوط در دان