محصولات داروهای طیور ضد کوکسیدیوز ها

  ضد کوکسیدیوز ها  

داروهای طیور

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
اتوآمپروکس آمپرولیوم ۲۵% + اتوپابات ۱/۶% پودر مخلوط در دان
آمپرومکس ۹/۶ آمپرولیوم ۹/۶ محلول خوراکی
فری کوکس تولترازوریل ۲/۵% محلول خوراکی
کیلوکوکسید رویان دیکلازوریل ./۵% پودر مخلوط در دان
روبیکوکس روبنیدین ۶/۶% پودر مخلوط در دان
سالینوکوکس سالینومایسین ۱۲% پودر مخلوط در دان
سولفاکلوزاین ۳۰% رویان سولفاکلوزاین ۳۰% پودر قابل حل در آب
کوکسیدین سولفاکینوکسالین + دیاوریدین محلول خوراکی
مادوراسین مادورامایسین ۱% پودر مخلوط در دان
موننکوکس موننسین ۱۰% پودر مخلوط در دان