محصولات داروهای طیور آنتی بیوتیک ها

  آنتی بیوتیک ها  

داروهای طیور

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
آپراسول رویان آپرامایسین ۵۰ % پودر قابل حل در آب
اریترووت اریترومایسین ۲۰% پودر قابل حل در آب
اكسي تتراسايكلين ۲۰ % اكسي تتراسايكلين ۲۰ % پودر قابل حل در آب
انرو فلوكساسين ۱۰ % رویان (پمپ) انرو فلوكساسين ۱۰ % محلول خوراکی
انرو فلوكساسين ۱۰ % رویان انرو فلوكساسين ۱۰ % رویان محلول خوراکی
انروپلاس اس انروفلوكساسين سديم ۱۰ % محلول خوراکی
انروپلاس اس (پمپ) انروفلوكساسين سديم ۱۰ % محلول خوراکی
اکسی تتراسایکلین ۵۰% رویان اکسی تتراسایکلین ۵۰% پودر مخلوط در دان
باسیتراسین ۱۰% باسیتراسین ۱۰% پودر قابل حل در آب
تایلوزیت تایلوزین تارترات پودر قابل حل در آب
تایلوزین فسفات ۱۰ % رویان تایلوزین فسفات ۱۰ % پودر مخلوط در دان
تایلوزین فسفات ۲۵ % رویان تایلوزین فسفات ۲۵ % رویان پودر مخلوط در دان
تیامولین + اکسی تتراسایکلین تیامولین هیدروژن فومارات ۲/۵ % + اکسی تتراسلیکلین هیدروکلراید ۸ % پودر قابل حل در آب
تیاگارد تیامولین ۱۰ % پودر مخلوط در دان
تیامولین ۴۵ % رویان تیامولین ۴۵ % پودر قابل حل در آب
تيامسول رويان® تیامولین ۵/۱۲ % محلول خوراکی
تیل موسین رویان تیل مایکوزین ۲۵ % محلول خوراکی
داكسي تن رويان® پمپ داكسي سايكلين ۱۰ % محلول خوراکی
مگاداکس ۲۰ داكسي سايكلين ۲۰ % محلول خوراکی
دانوکسیفن رویان دانوفلوکساسین مزیلات ۱۶/۷% پودر قابل حل در آب
داکسی تن رویان داکسی سایکلین ۱۰% محلول خوراکی
داکسی فورت رویان داکسی سایکلین ۵۰% پودر قابل حل در آب
ديفلو رويان® پمپ ديفلوكساسين ۱۰ % محلول خوراکی
دیفلو رویان دیفلوکساسین ۱۰% محلول خوراکی
تي اس- سل رويان® سولفادی متوکسین ۲۰ % + تری متوپریم ۴ % محلول خوراکی
سولفامت رویان سولفادیازین + تری متوپریم سوسپانسیون خوراکی
فوزومیکس رویان فسفومایسین ۲۵% + فروکتوز ۱۸% پودر قابل حل در آب
فلوئورفن رويان فلورفنيكل ۱۰ % محلول خوراکی
فلوئورفن رويان (پمپ) فلورفنيكل ۱۰ % محلول خوراکی
مگا کولی كليستين (سولفات) ۴/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی محلول خوراکی
لينكومايسين ۴۰ % لينكومايسين ۴۰ % پودر قابل حل در آب
زد-لينكومايسين ۴۰ % لينكومايسين ۴۰ % زوئتیس پودر مخلوط در دان
زد-لینکومایسین + اسپکتینومایسین رویان لینکومایسین ۵% + اسپکتینومایسین ۱۰% پودر قابل حل در آب
لینکو مایسین + اسپکتینومایسین رویان لینکومایسین ۵% + اسپکتینومایسین ۱۰% پودر قابل حل در آب
لینکومیکس ۸/۸ لینکومایسین ۸/۸ % پودر مخلوط در دان
زد-لینکومایسین۰.۸۸ % لینکومایسین۰.۸۸ % پودر مخلوط در دان
نئومایسین ۲۰% رویان نئومایسین ۲۰% پودر قابل حل در آب
نئومکس رویان نئومایسین ۲۰% محلول خوراکی
کلرتتراسایکلین کلرتتراسایکلین۵۰% پودر مخلوط در دان
کلی استاپ ۱۰ رویان کلیستین (سولفات) ۲/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی محلول خوراکی
کلی استاپ ۱۰ رویان (پمپ) کلیستین (سولفات) ۲/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی محلول خوراکی
کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) محلول خوراکی
کلی میکسین® کلیستین سولفات ۳/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی پودر قابل حل در آب