مرکز رسانه اخبار بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور و نماینده سمنان از کارخانه رویان دارو
1396-10-04

  بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور و نماینده سمنان از کارخانه رویان دارو