مرکز رسانه اخبار بازدید رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور از غرفه رویان دارو
1396-09-13

  بازدید رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور از غرفه رویان دارو  

بازدید رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور «دکتر علیرضا رفیعی‌پور» از غرفه رویان دارو