بازدید رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور از غرفه رویان دارو