بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور و نماینده سمنان از کارخانه رویان دارو

بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور و نماینده سمنان از کارخانه رویان دارو